SPELVOORWAARDEN Actie Carolus Reizen B.V.B.A. – BMW 116i Hatch Joy Edition

A. Algemeen

1. Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Carolus Reizen B.V.B.A. – BMW 116i Hatch Joy Edition’, hierna verder te noemen: de ‘Actie’, van de B.V.B.A. Carolus Reizen, gevestigd aan de Postelsesteenweg 27 te 2400 MOL, hierna ‘de organisator’ te noemen.

2. De actie heeft tot doel het gebruik van de website van de organisator te stimuleren en de communicatie met het klantenbestand te verbeteren.

3. Op deze actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing die op 1 januari 2014 in werking is getreden. De organisator verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in deze Gedragscode.

4. Deze actie staat onder toezicht van Modero Gerechtsdeurwaarders, Mechelsesteenweg 203 te 2018 Antwerpen.

B. Voorwaarden voor deelname

5. Deze Actie staat open voor elke natuurlijke persoon, ouder dan 18 jaar, die effectief deelgenomen heeft aan een meerdaagse reis uit de brochures van de organisator, Carolus Premium Tours zomer 2019 of Carolus Prima Tours zomer 2019, ongeacht diens woon- of verblijfsplaats. Voor deelnemers die niet in België verblijven, kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld, overeenkomstig art. 21.

6. Medewerkers van Carolus Reizen B.V.B.A., Prima Tours N.V. en Reizen De Wissel B.V.B.A., hun partners of gezinsleden en partijen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie zijn uitgesloten van deelname.

7. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze spelvoorwaarden en aanvaardt hij/zij ze zonder enig voorbehoud. Deze spelvoorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op: https://www.carolus.be of https://premiumtours.be onder het tabblad ‘Actie BMW’, de zgn ‘Actiepagina’.

C. Actiedeelname

8. De actieperiode loopt voor alle boekingen met effectieve deelname aan de geboekte reis uit voornoemde brochures tot en met donderdag 19 december 2019 om 18.00 uur.

9. Deelnemen aan de Actie kan door via de website op de Actiepagina na afloop van de meerdaagse reis en vóór 19 december 2019 om 18.00 uur het aanmeldformulier volledig in te vullen met vermelding van de officiële naam en voornaam (zoals vermeld op het reisdocument), adres, telefoonnummer, e-mailadres en het unieke actienummer, dat aan elke deelnemer, ouder dan 18 jaar, aan een meerdaagse reis uit voormelde brochures op het reisdocument wordt toegekend.

10. De organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van deze gegevens.

11. Elk uniek nummer kan slechts éénmaal worden ingevuld. Een deelnemer aan meerdere reizen kan echter voor elke reis met het dan toegekende unieke nummer deelnemen.

12. Er zijn geen kosten van deelname aan deze actie verbonden, tenzij de winnaar woonachtig is in het buitenland. In dit geval moet deze de nodige uit- of invoerrechten betalen overeenkomstig art. 21. Inschrijving, verzekering, verkeersbelasting en eventuele andere wettelijke verplichtingen zijn ten laste van de winnaar.

13. Onder alle juist ingevulde formulieren wordt op vrijdag 20 december één winnaar geselecteerd aan de hand van een trekking door de Heer Marc Hoeks of de Heer Jan Hoeks onder toezicht van voorgenoemde Gerechtsdeurwaarder. Alleen volledige, via de website correct ingevulde formulieren zijn geldig.

14. De prijswinnaar wordt persoonlijk per telefoon of e-mail op de hoogte gesteld. De uitslag wordt bekend gemaakt aan de prijswinnaar op uiterlijk 20 december 2019. Hij/zij wordt uitgenodigd in het kantoor van de organisator te Mol om de prijs plechtig in ontvangst te nemen.

15. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

16. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. De organisator kan de deelnemers verzoeken het bewijs te leveren van hun identiteit en leeftijd.

17. De organisator heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op enige andere wijze fraude pleegt of poogt te plegen. In geval van betwisting hieromtrent is het oordeel van de Gerechtsdeurwaarder doorslaggevend, zonder enige mogelijkheid van verhaal.

D. Prijs

18. Voor deze Actie wordt uitsluitend de volgende prijs weggegeven: een BMW 116i HATCH JOY Edition t.w.v. € 26 000 met volgende kenmerken:

19. De winnaar kan geen voorkeur voor motorisatie en/of uitrustingsniveau aangeven.

Technische gegevens :
 • Cilinderinhoud
 • CO2-uitstoot 134
Kleur & binnenbekleding :
 • Alpinewit 3
 • Stof Move Anthrazit
Opties :
 
 • Alu velgen styling 654 16”
 • Park Distance Control (PDC) voor-en achteraan
 • Fluwelen tapijten
 • Centrale armsteun vooraan, verschuifbaar
 • Decoratieve lijsten in satijnzilver matt
 • Regen- en lichtsensor
 • Desactivatie passagiersairbag
 • Neerklapbare hoofdsteunen achteraan
 • Navigatiesysteem business Intelligent emergency call – eCall
 • Elektronisch gestuurde airconditioning
 • Spraakversie Nederlands
 • Veiligheidskit
Standaard uitrusting : 
 • Interne code
 • Bezinepartikelfilter
 • Multifuctioneel sportstuur
 • Weergave bandendruk
 • Bandenherstelkit
 • Zonder monogram
 • BMW teleservices
 • ConnectedDrive services (3 jaar)
 • Real Time Traffic Information (3 jaar)
 • Remote Services
 • Handsfree systeem met USB-aansluiting
 • BMW garantie tot 3 jaar zonder kilometerbeperking
 • Handleiding Nederlands

 

20. De auto wordt door de winnaar afgehaald bij Carolus Reizen B.V.B.A., Postelsesteenweg 27 – 2400 Mol op het afgesproken tijdstip met de nodige, correcte, wettelijke documenten.

21. De organisator levert de auto af inclusief 10 l brandstof. De kansspelbelasting en B.T.W. die in verband met deze prijs wordt geheven, komt voor rekening van de organisator. De inschrijvingstaks, verzekering en verkeersbelasting, evenals de gebeurlijke in- en/of uitvoerrechten indien de winnaar niet woonachtig is in België, komen voor rekening van de winnaar.

22. De prijs is overdraagbaar, maar niet inwisselbaar voor contant geld, waardebonnen of een andere prijs.

23. De organisator is niet aansprakelijk voor enig (zichtbaar en/of verborgen) gebrek en/of enige andere schade aan of met de auto veroorzaakt, met inbegrip van schade tijdens het transport.

E. Publiciteit en promotionele activiteiten

24. Iedere deelnemer verklaart zich akkoord dat door de deelname aan deze actie zijn/haar persoonsgegevens mogen gebruikt worden voor promotionele en informatieve doeleinden van de organisator, met inbegrip van de prijsuitreiking.

25. Noch de deelnemers aan, noch de winnaar van deze actie, die hierdoor hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de organisator, hebben recht op een vergoeding, noch financieel, noch anderszins.

F. Persoonsgegevens en privacy

26. De organisator respecteert de Wet op de Bescherming van de Persoonsgegevens, Wet van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad – kortweg AVG of GDPR genoemd - Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016.

27. Elke deelnemer verklaart en erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en het privacybeleid van de organisator, dat terug te vinden is op de websites www.carolus.be of www.premiumtours.be of die ter inzage liggen in de kantoren van Carolus Reizen B.V.B.A., Prima Tours N.V. en Reizen De Wissel B.V.B.A. Hij/zij erkent deze uitdrukkelijk te aanvaarden door deelname aan deze actie.

28. De deelnemer geeft door deel te nemen aan deze actie aan de organisator uitdrukkelijk toestemming om alle gegevens te verzamelen die de organisator noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de prijsuitreiking.

29. Voor zover van toepassing, heeft elke deelnemer recht op inzage in, correctie van of schrapping uit het gegevensbestand dat samengesteld wordt door de inschrijving op de website.

30. Elke deelnemer heeft eveneens het recht om via e-mail en/of sms informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van de organisator en/of van derden voor zover hij/zij voorafgaandelijk hiertoe ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven door het betreffende vakje aan te vinken.

G. Aansprakelijkheid

31. De organisator en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de organisator.

32. De organisator is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie of de gewonnen prijs. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen de organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de organisator doen ontstaan. De organisator is evenmin aansprakelijk voor eventuele gevolgschade van de actie.

33. De organisator draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de actie, de promotie, de toekenning of de ontvangst van de prijs voortvloeien.

34. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.

35. De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan deze actie maakt.

36. De organisator kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van enig technisch mankement bij het gebruik van de website, voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van deze gegevens.

H. Wijziging Spelvoorwaarden en klachten

37. De organisator behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze spelvoorwaarden, overige voorwaarden, informatie en/of de prijs of prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat de organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Hij raadt derhalve de deelnemers aan om deze voorwaarden op regelmatige wijze te raadplegen.

38. De organisator behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de actie op elk tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring of de aanvraag tot opschorting van betaling (WCO) van de leverancier en/of sponsor van de prijs. De organisator kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

39. Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met deze actie, moet hij/zij deze binnen de 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan de organisator kenbaar maken. Hij/zij kan hiervoor contact opnemen met Carolus Reizen B.V.B.A., Prima Tours N.V. of Reizen De Wissel B.V.B.A.

40. De organisator zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan en een oplossing voorstellen binnen de 30 dagen na uiting van de klacht. Indien de deelnemer geen genoegdoening ervaart, kan hij zich richten tot de toezichthoudende Gerechtsdeurwaarder, die op ongenaakbare wijze een eindbeslissing kan nemen.

41. Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op de website zijn eigendom van de organisator. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisator.

I. Restbepalingen

42. In alle gevallen waarin deze spelvoorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door de organisator, die op arbitraire wijze beslist.

43. Op deze spelvoorwaarden en de actie is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden in de mate van het mogelijke in der minne geregeld. Indien partijen niet tot een vergelijk komen, kan het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank van Antwerpen, Afdeling Turnhout.