Bijzondere reisvoorwaarden van de organisator Carolus/Prima Tours

De Algemene reisvoorwaarden worden op een aantal punten aangevuld door bijzondere reisvoorwaarden die specifiek zijn voor elke reisorganisator, zie volgende tekst:

Artikel 1: Prijzen 
1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing - vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden. 
2. De prijs is aangeduid: per persoon op basis van een standaard tweepersoonskamer. 
3. De prijzen bevatten: de reis met vervoer zoals voorzien in het programma; de hotelkosten op basis van een standaard tweepersoonskamer; de maaltijden opgegeven in de desbetreffende prijstabel; de wegentaksen; plaatselijke verblijfstaksen; alle taksen en diensten in hotels en restaurants; BTW. 
4. Niet-inbegrepen zijn: toeslagen vermeld in de prijstabel; persoonlijke uitgaven; dranken; facultatieve uitstappen: spektakels, inkomgelden, boottochten; reis- en annuleringsverzekering. 
5. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig. 
6. Voor dossiers die afwijken van het standaardprogramma wordt een dossierkost gerekend van €  50 per dossier + werkelijke kosten die een wijziging met zich meebrengt. 
7.De gepubliceerde prijzen werden berekend te goeder trouw volgens de tarieven, bijdragen, taksen en wisselkoersen cfr. 01/11/2018. Verhogingen of verlagingen van de heffingen en/of taksen en van de brandstoftoeslagen of -kortingen na deze datum geven geen aanleiding tot prijsverhogingen, noch -verlagingen.
  
Artikel 2: Formaliteiten 
1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in het programma worden medegedeeld. De reiziger zal er voor zorgen dat zijn persoonlijke documenten en zijn reisgoed voldoen aan de door binnen- en buitenlandse reglementen opgelegde voorwaarden inzake tolgrensformaliteiten: formaliteiten van sanitaire en financiële aard; het politiereglement e.a. bepalingen en dit voor de gehele duur van de gecontracteerde reis. De reisorganisator neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor gevolgen die voortvloeien uit het ontbreken van de nodige documenten of de niet naleving van de verplichtingen van de reiziger.
2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
3. Mindervaliden en rolstoelgebruikers kunnen met ons een reis meemaken, mits ze vergezeld worden door een begeleider (uitgezonderd de reizen met vermelding 'wandelreis' en onze skireizen).
4. Iedere reiziger is verantwoordelijk voor zijn reisgoed en aangekochte souvenirs. 

Artikel 3: Bagage 
Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd te worden. 

Artikel 4: Dienstregeling 
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden. 

Artikel 5: Annulering en wijzigingen door de reiziger 
1. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de organisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon. 
A. voor autocar-reizen, gecombineerde reizen & riviercruises:
- tot 90 dagen voor afreis: 10% van de reissom met max. van € 50/dossier.
- vanaf 89 dagen tot 30 dagen voor afreis: 25% van de reissom.
- vanaf 29 dagen tot 15 dagen voor afreis: 40% van de reissom.
- vanaf 15 dagen voor afreis tot de dag voor vertrek: 70% van de reissom.
- dag van vertrek of ingeval van afwezigheid bij vertrek: 100% van de reissom.
B. voor vliegtuigreizen: 
Voor onze vliegreizen refereren wij naar de algemene en bijzondere reisvoorwaarden van ‘TUI’ en ‘Thomas Cook’. 
2. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits een betaling van onderstaande kosten. Onder wijziging door de reiziger verstaan we: kamertype, opstapplaats, vervanging van de reiziger, maaltijdregime, verzekering, ...
Tot 8 dagen voor vertrekdatum: € 15/dossier + de werkelijke kosten die een wijziging met zich meebrengt, waaronder o.a. 100% kosten voor uitgeschreven vlieg- of treinticketten.
Minder dan 8 dagen voor vertrekdatum: € 25/dossier + de werkelijke kosten die een wijziging met zich meebrengt, waaronder o.a. 100% kosten voor uitgeschreven vlieg- of treinticketten.
Wijzigingen van ‘verblijf’ of ‘andere afreisdatum’ betekenen annuleringskosten zoals voorzien in artikel 5 punt 1 hierboven vermeld. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid 
1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld. 
2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang op de opstapplaats en eindigen aan de afstapplaats. 

Artikel 7: Klachtenregeling 
1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst. 
2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft. 
3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, zijn alleen de rechtbanken van Turnhout en/of Hasselt bevoegd. 

Artikel 8: Betalingen 
Iedere inschrijving van een reis gaat gepaard met de betaling van een voorschot ten belope van 30% van de reissom, binnen de 14 dagen na reservatie. Uw voorschotbetaling geldt als bevestiging van uw boeking en als uw akkoord van de verstrekte wettelijk voorgeschreven standaardinformatie. Bij niet-naleving van deze voorwaarde behouden wij het recht de reis te annuleren. 1 maand en ten laatste 3 weken voor het vertrek moet het saldo vereffend zijn. Door de voorschotbetaling aanvaardt de reiziger de onderhavige algemene voorwaarden en erkent er kennis van te hebben genomen. 

Artikel 9: Kortingen
Bij voorlegging van een huwelijksaankondiging, ontvangen bruid en bruidegom elk een korting van € 12,50 op een autocar-reis van minimum € 300 naar keuze uit deze brochure. Deze korting is geldig tot maximaal 2 maanden na huwelijksdatum.
Voor kinderen: zie desbetreffende prijstabel; 3e en 4e persoon in een standaard tweepersoonskamer met bijzetbed (sofa, plooibed of extra bijzetbed): zie desbetreffende prijstabel.

Artikel 10: Allerlei
A. Opstapplaats
De reiziger moet zich met zijn bagage op de opstapplaats aanbieden binnen de termijnen vastgesteld door de organisator (zie rubriek opstapplaatsen). De reiziger wordt aansprakelijk gesteld voor alle eventuele schade en kosten die voortspruiten uit het niet naleven van deze regel.
B. Bagage
Max. toegelaten bagage: 1 reiskoffer per persoon (afmetingen 60 cm hoogte/25 cm breedte/80 cm lengte) en 1 handbagage. Let wel op! Een te grote handbagage gaat altijd ten koste van uw zitcomfort.
C. Prijzen brochure
Hoewel de prijzen in deze brochure met zorg zijn berekend, kunnen fouten voorkomen. We behouden ons recht om deze fouten te corrigeren. 
D. Dieren
Dieren zijn niet toegelaten op onze autocars.
E. Autocar
De reisorganisator heeft het recht een andere of bijkomende autocar in te schakelen in geval van defect of andere gevallen van overmacht. Afwijkingen inzake inrichting van de autocar geven geen recht tot annulatie.
F. Rij- en rusttijden
Ten gevolge de Europese Wetgeving op rij- en rusttijden van chauffeurs, ingegaan op 01/01/2007, zijn kleine programmawijzigingen niet uitgesloten. Onze reisleider zal u hierover informeren tijdens de reis.
G. Minimum aantal deelnemers
Onder toepassing van artikel 10, § 1, 1° van de algemene reisvoorwaarden geldt voor onze reizen een minimumbezetting van 25 personen. Afzeggingen van de reis worden uiterlijk 30 dagen voor de afreisdatum aan de reiziger gemeld.
H. Verzekering
We raden al onze reizigers aan een bijkomende reisbijstandsverzekering te onderschrijven. De volledige tekst van de enige geldende verzekeringsvoorwaarden ligt ter inzage in ons kantoor of kan geraadpleegd worden via www.carolus.be.
I. Skipassen
De door ons aangekochte skipassen zijn bij een aantal skistations niet-recupereerbaar (bv. bij ongevallen)
J. Fietsvakanties
Voor fietsvakanties vervoer eigen fiets op eigen risico. Eventuele schade wordt niet vergoed.