Polisvoorwaarden

VAKANTIEVERZEKERING
Bijgevoegde tekst is een samenvatting van de bijzondere voorwaarden van de collectieve vakantieverzekering KBC voor reizen:
- uit de brochure CAROLUS-PRIMA TOURS (polis VH/97.990.002)

Begripsomschrijvingen
In deze polis verstaan wij onder:
U:
De verzekerde personen waarvan de naam vermeld is op het boekingsformulier.
Wij:
KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België,
Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, (BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven ), die de uitvoering van alle in deze polis verzekerde prestaties waarborgt.
Gekozen verzekeringen:
De door u gekozen verzekering(en) word(t)(en) vermeld in uw overeenkomst met CAROLUS-PRIMA TOURS.

Territoriale geldigheid
De verzekeringen gelden wereldwijd. Inclusief de Russische Federatie.

A Bijstand voor de verzekerde personen
Overbrenging van een zieke, gewonde of overledene en de medereizigers
KBC-Bijstand zorgt voor het vervoer en de begeleiding van de zieke of gewonde naar zijn woonplaats in België of naar een ziekenhuis dicht bij zijn woonplaats in België als de behandelende geneesheer en onze geneesheer dit medisch wenselijk achten.
De verzekerden welke zijn woonplaats niet in België heeft, zal worden overgebracht naar de vertrekplaats van zijn reis in België of naar een ziekenhuis dichtbij deze plaats als de behandelende geneesheer en onze geneesheer dit medisch wenselijk achten.
In geval van overlijden zorgt KBC-Bijstand voor de overbrenging van het stoffelijke overschot naar de woon- of begraafplaats in België.
Eventuele medereizigers worden eveneens op onze kosten naar huis teruggebracht voor zover zij verzekerden zijn en niet op de oorspronkelijk voorziene wijze naar huis kunnen terugkeren.
KBC-Bijstand zorgt bijkomend voor de persoonlijke begeleiding als deze verzekerden omwille van hun leeftijd of handicap niet alleen kunnen terugreizen.

Betaling van medische kosten, opsporings- en reddingskosten
Als u in het buitenland ziek of gewond bent, dan betaalt KBC-Bijstand de kosten voor uw geneeskundige verzorging, de verblijfkosten in het ziekenhuis en de vervoerskosten die nodig zijn om u te laten verzorgen.
Wij betalen:
- De kosten van de opsporing als u verdwaald of vermist bent;
- De kosten van de reddingsoperatie uit een situatie die voor u een onmiddellijk gevaar oplevert;
Voornoemde kosten worden vergoed tot een bedrag van
25.000,00 EUR per persoon. In dit bedrag zijn de volgende vergoedingsgrenzen begrepen:
– 5.000,00 EUR voor de opsporingskosten als u verdwaald of vermist bent;
– 5.000,00 EUR voor uw nabehandeling in België; deze kosten zijn gedekt tot 1 jaar na de terugkeer;
– 250,00 EUR voor kosten voor lichte tandheelkunde en voor prothesen en/of orthopedische toestellen.
Uw eigen aandeel in de kosten bedraagt 75,00 EUR.

Overbrenging van het stoffelijke overschot
Bij overlijden in het buitenland zorgt KBC-Bijstand voor de overbrenging van het stoffelijke overschot naar de woonplaats of de begraafplaats in België.
Bijkomend betalen wij ook de kosten van de behandeling “post mortem” en van de lijkkist tot een bedrag van 1.000,00 EUR.
Vindt de uitvaart in het buitenland plaats, dan betaalt KBC-Bijstand de uitvaartkosten ten belope van het bedrag dat zij had moeten besteden in geval van overbrenging van het stoffelijke overschot.

Bezoek aan zieke of gewonde
Als een zieke of gewonde verzekerde ten minste 7 dagen in een plaatselijk ziekenhuis moet verblijven, organiseren en betalen wij de heen en terugreis van een gezinslid voor bezoek; de verblijfkosten ter plaatse van dit gezinslid betalen wij terug tot beloop van 100,00 EUR per dag gedurende maximaal 7 dagen
De minimumduur van 7 dagen opname wordt teruggebracht naar 4 dagen indien de gehospitaliseerde jonger is dan 16 jaar.
Deze waarborg kan niet gecumuleerd worden met de waarborg vermeld onder “Verlengd verblijf”;

Terugkeer van de andere verzekerden
De andere verzekerden, die door de repatriëring van de zieke, gewonde of overledene, niet meer op de oorspronkelijk voorziene wijze naar huis kunnen terugkeren, worden eveneens door ons gerepatrieerd.
KBC-Bijstand zorgt ook voor de persoonlijke begeleiding indien deze verzekerden omwille van hun leeftijd of handicap niet alleen kunnen terugreizen.

Overkomst van familieleden
Is er geen meerderjarig gezinslid ter plaatse wanneer u door ziekte of ongeval gehospitaliseerd wordt, dan zorgt KBC-Bijstand voor de heen- en terugreis van één familielid (of van
een andere aangeduide persoon) uit België of van de ouders als de gehospitaliseerde minderjarig is. De verblijfkosten van deze persoon worden betaald tot 100,00 EUR per dag met
een maximum van 7 dagen. Dezelfde bijstand wordt verleend aan één nabestaande in geval van overlijden van een verzekerde.

Vervroegd naar huis
KBC-Bijstand zorgt voor de terugreis van alle verzekerden of voor de reis heen en terug van één verzekerde indien de terugkeer naar huis noodzakelijk is omdat:
– een persoon die inwoont of een verwant tot de 2e graad overleden is of in levensgevaar verkeert;
– uw woning of een bedrijfsgebouw van u zeer ernstig beschadigd werd.
– Overlijden van een onmisbare vennoot in het bedrijf of van de plaatsvervanger in het beroep of op het bedrijf van een verzekerde;

Verlengd verblijf
KBC-Bijstand betaalt de bijkomende verblijfkosten, indien u:
– uw reis ten minste 48 uur moet onderbreken door weersomstandigheden, staking of een ander geval van overmacht;
– niet-naleving door de reisorganisator of de vervoerondernemer van zijn contractuele verplichtingen;
– langer dan voorzien ter plaatse moeten blijven wegens ziekte, ongeval of quarantaine:
Deze kosten worden betaald tot een bedrag van 100,00 EUR per dag en per persoon met een maximum van 7 dagen.

Dringende hulp
KBC-Bijstand zorgt voor het opsturen of het ter beschikking stellen van:
– geneesmiddelen die voor u medisch noodzakelijk zijn en ter plaatse niet kunnen verkregen worden;
– brillen en andere voor u onmisbare prothesen of orthopedische toestellen ter vervanging van deze die op reis beschadigd of verloren zijn;
– vervoersbewijzen in geval van verlies of diefstal van de originele bewijzen;
– een bedrag van maximaal 1.000,00 EUR bij verlies of diefstal van geld, kredietkaarten of cheques; wij zorgen ook voor het vervullen van de vereiste formaliteiten bij uw financiële instelling.
KBC-Bijstand neemt enkel de kosten ten laste voor het opsturen en het ter beschikking stellen van de door u gevraagde hulp. De andere kosten zoals voor de aankoop van de geneesmiddelen, brillen, vervoersbewijzen e.d. blijven
te uwen laste en moet u op eenvoudig verzoek en binnen de maand terugbetalen. Hetzelfde geldt voor de voorgeschoten geldsom. Daarnaast betaalt KBC-Bijstand ook de administratieve kosten verbonden aan het vervangen van
verloren gegane identificatiedocumenten zoals reispas, identiteitskaart, rijbewijs of visum voor zover u ter plaatse de nodige formaliteiten vervult bij de politie, ambassade of een andere bevoegde instantie. Tenslotte zorgt KBC-Bijstand voor het doorgeven van dringende boodschappen aan familieleden of andere personen indien u deze niet zelf kunt bereiken.

Gemeenschappelijke bepalingen

Onze bijstandsfilosofie
Bijstand is meer dan alleen maar verzekeren. Wij zijn er ons van bewust dat u, afhankelijk van de noodsituatie waarin u zich bevindt, behoefte hebt aan een andere oplossing dan deze die wij hebben omschreven in de polisvoorwaarden. Wij zijn dan ook bereid om, ten belope van de vergoedingslimieten, samen met u naar een alternatieve oplossing te zoeken.

Wijze van vervoer
Tenzij anders vermeld, gebeurt het vervoer van de personen die recht hebben op de bijstandsprestaties per vliegtuig in economy class of, als de afstand naar huis minder dan 1.000 km bedraagt, per trein in eerste klasse.

Niet-verzekerde gevallen
KBC-Bijstand is geen tussenkomst verschuldigd:
– wanneer de bijstand niet werd aangevraagd op het ogenblik van de gebeurtenis zelf of wanneer de bijstand niet door haar of met haar akkoord werd uitgevoerd;
– voor verwikkelingen bij zwangerschap na de 6e maand en voor bevallingskosten;
– voor verwikkelingen of verergeringen van een bestaande ziekte als u de voorgeschreven behandeling niet hebt gevolgd;
– voor gevallen en gebeurtenissen die te wijten zijn aan : 

 • opzet van uwentwege;
 • het gebruik van luchtvaartuigen, anders dan als passagier;
 • winstgevende sportbeoefening door u;
 • uw deelname aan snelheids- en
 • behendigheidswedstrijden met motorrijtuigen;
 • oorlogsfeiten of oproer;
 • kernreacties, radioactiviteit en ioniserende
 • stralingen;
 • de rechtstreekse gevolgen in België van aardbevingen en vulkanische uitbarstingen.

De financiële prestaties die KBC-Bijstand verleent, zijn steeds beperkt tot de onvoorziene en bijkomende uitgaven, d.w.z. de kosten die u niet zou hebben gemaakt mocht de gebeurtenis waarvoor bijstand werd gevraagd, zich niet hebben voorgedaan.
Wanneer KBC-Bijstand zelf voor uw vervoer heeft gezorgd dan moet u de niet-gebruikte vervoerbewijzen afstaan.

Risicovolle activiteiten
Tenzij u dit risico hebt laten verzekeren en hiervoor premie betaald hebt, verleent KBC-Bijstand geen tussenkomst voor gebeurtenissen die verband houden met de volgende risicovolle activiteiten:
– speleologie, alpinisme, diepzeeduiken, deltavliegen, valschermspringen en alle wintersporten;
– gebruik van motorfietsen van meer dan 125 cc.

Tussenkomst van het ziekenfonds
KBC-Bijstand komt tussen na uitputting van de prestaties die het ziekenfonds verleent inzake bijstandsverlening en de vergoeding van medische kosten. Omwille van dit aanvullende karakter van de verzekering vragen wij u
(in het bijzonder bij een verblijf in het buitenland) om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn om aanspraak te kunnen maken op de prestaties van het ziekenfonds. Doet u een beroep op KBC-Bijstand dan moet u de naam van
uw ziekenfonds meedelen zodat de uitvoering van de bijstand in samenspraak met deze instelling kan gebeuren.

Overmacht
KBC-Bijstand is niet aansprakelijk voor het laattijdig, onvolledig of niet uitvoeren van de bijstand wanneer de normale uitvoering ervan belemmerd wordt door oorlog, staking, oproer, terrorisme, sabotage, radioactiviteit, ioniserende stralingen, natuurramp of andere extreme situaties waardoor bijstandsverlening praktisch onmogelijk is zoals bijvoorbeeld hulpverlening in ontoegankelijke gebieden.

Verhaal
KBC-Bijstand kan alle uitgaven die zij heeft gedaan verhalen op de personen die hiervoor aansprakelijk zijn. Behalve in geval van opzet oefent KBC-Bijstand dit recht niet uit tegen uzelf en uw bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, uw echtgenoot, de bij u inwonende personen, uw gasten en uw huispersoneel. De afstand van verhaal geldt niet in de mate dat de aansprakelijke persoon de schade daadwerkelijk kan afwentelen op een aansprakelijkheidsverzekering en in het geval van opzet.

B VERZEKERING VAN HET REISGOED

Verzekerde goederen
De verzekering heeft betrekking op:

Reisgoed
Voorwerpen die u meeneemt op reis, verzendt of tijdens de reis aankoopt en voorwerpen die zich in uw onmiddellijke omgeving bevinden. Motorvoertuigen, caravans, aanhangwagens en boten, alle met inbegrip van hun toebehoren, beschouwen wij niet als reisgoed.

Gehuurde voorwerpen
De hierna omschreven voorwerpen die u tijdens de reis huurt of gratis mag gebruiken, op voorwaarde dat u aansprakelijk bent voor het verlies of de beschadiging en door de verhuurder of de eigenaar tot vergoeding wordt verplicht:
– sportuitrusting
– voertuigen en vaartuigen, zonder motor
– rijdieren.

Verzekerde schadegevallen
Wij verzekeren:
– diefstal van goederen op de persoon van de verzekerde en diefstal van verzekerde goederen uit een voertuig of verblijfplaats als er sporen zijn van braak;
– de beschadiging of de vernieling van de verzekerde goederen als gevolg van een voor u plotse en onverwachte gebeurtenis of door hulp aan personen in nood;
– het niet of beschadigd afleveren van de verzekerde goederen door de vervoersonderneming.
– In geval de bagage in het buitenland met een vertraging van minimum 24 uur afgeleverd wordt door een vervoersonderneming vergoeden wij de behoorlijk bewezen aankoop van eerste noodzakelijke voorwerpen met uitzondering van sportuitrusting.

Verzekerd bedrag
Het verzekerde bedrag voor alle goederen samen is begrensd tot 1.000,00 EUR. Bovendien is er per verzekerd voorwerp een vergoedingsgrens van 500,00 EUR
Voor de toepassing van dit bedrag beschouwen wij alle samenstellende delen van eenzelfde voorwerp als één enkel voorwerp(bv. fotoapparatuur, ski-, duik- of surfuitrusting).
De aankoop van eerste noodzakelijke voorwerpen is begrensd tot een bedrag van 250,00 EUR per verzekerde.

Verplichtingen van de verzekerde
U bent verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen. In geval van diefstal of verlies moet u van zodra u er kennis van kreeg aangifte doen bij de bevoegde overheid.
Bij beschadiging, laattijdige levering of verlies door een vervoersonderneming moet u alle formaliteiten binnen de 24 uur na vaststelling vervullen die deze onderneming van u vraagt op basis van de vervoersovereenkomst.

Uitsluitingen
Deze verzekering geldt niet voor:
– Geld, cheques, waardepapieren, reistickets;
– schade bestaande uit slijtage, eigen gebrek of eigen bederf; de schade die hieruit voortvloeit, is evenmin verzekerd als deze te wijten is aan een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud;
– schade die het gevolg is van blootstelling aan langzaam werkende invloeden;
– deuken, krassen, vlekken en defecten, louter door gebruik;
– diefstal uit een voertuig of een verblijfplaats die bij het verlaten ervan niet op slot werden gedaan;
– diefstal uit een open passagiers- of kofferruimte en diefstal van goederen uit een verlaten voertuig indien de goederen van buitenaf zichtbaar waren;
– schade als gevolg van:

 •  opzet van uwentwege;
 • het gebruik van luchtvaartuigen, anders dan als passagier;
 •  winstgevende sportbeoefening door u;
 •  oorlogsfeiten of oproer;
 • kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen.

Vaststelling van de vergoeding
Bij totaal verlies is de schadevergoeding gelijk aan de werkelijke waarde van het voorwerp, rekening houdend met de ouderdom en slijtage ervan. Bij het bepalen van deze waarde houden wij geen rekening met de eventuele verzamel- of wedstrijdwaarde. Wij houden evenmin rekening met gebruiksderving of met waardeverlies door het niet meer volledig zijn van een set, een collectie of een samengesteld werk. Als u het beschadigde voorwerp behoudt, dan brengen wij de geschatte restwaarde in mindering. Wij kunnen niet verplicht worden om een afstand van het beschadigde voorwerp te aanvaarden. Bij gedeeltelijke schade is de vergoeding gelijk aan de herstellingskosten met als maximum de werkelijke waarde van het voorwerp verminderd met de restwaarde ervan. Voor krediet- en betaalkaarten, visum, reispas en andere reisdocumenten betalen wij de kosten die verschuldigd zijn om de documenten of kaarten te vervangen. De schadevergoeding kan in geen geval het verzekerde bedrag overtreffen.

Franchise
De schadevergoeding wordt verminderd met een franchise van 75,00 EUR per schadegeval. Deze franchise wordt echter niet toegepast bij schade opgelopen bij het verlenen van hulp aan personen in nood. Het geheel van de schade die te wijten is aan hetzelfde schadeverwekkende feit of opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, wordt beschouwd als een schadegeval.

Verhaal
Wij kunnen de uitgekeerde vergoeding verhalen op de personen die aansprakelijk zijn voor het schadegeval. Wij doen echter afstand van verhaal op uzelf en uw bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, uw echtgenoot, de bij u inwonende personen, uw gasten en uw huispersoneel. De afstand van verhaal geldt niet in de mate dat de aansprakelijke persoon de schade daadwerkelijk kan afwentelen op een aansprakelijkheidsverzekering en in het geval van opzet.

C VERZEKERING VAN DE LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

Verzekerde ongevallen
Bij een ongeval dat u overkomt tijdens de duur van de verzekering waarborgen wij:
– een vergoeding in geval van blijvende ongeschiktheid;
– een vergoeding in geval van overlijden;
Onder ongeval verstaan wij: een plotselinge gebeurtenis die een objectief vaststelbaar letsel of de dood tot gevolg heeft en waarvan minstens een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt.
Worden onder meer als een ongeval beschouwd:
– vergiftiging, allergische reacties op insecten- of andere beten;
– de zich onmiddellijk manifesterende gevolgen van een plotse krachtinspanning zoals verstuikingen, ontwrichtingen, spierverrekkingen en spierscheuren;
– verdrinking, verstikking;bevriezing of zonnesteek die gepaard gaat met een verzekerd ongeval.

Vergoeding in geval van blijvende ongeschiktheid
Van zodra u een blijvende ongeschiktheid oploopt van meer dan 5 %, betalen wij een vergoeding die evenredig is aan de graad van uw ongeschiktheid. Het bedrag waarop de vergoeding wordt berekend, is 10.000,00 EUR;
Voor een ongeschiktheid van meer dan 25 % passen wij de volgende cumulatieve formule toe: wij verdubbelen het verzekerde bedrag voor het gedeelte van de ongeschiktheidgraad dat ligt tussen vijfentwintig en vijftig procent en wij verdrievoudigen het voor het gedeelte boven vijftig procent. Wij brengen de reeds bestaande ongeschiktheid slechts in mindering als die betrekking heeft op hetzelfde lichaamsdeel of op dezelfde lichaamsfunctie als deze die door het verzekerde ongeval werd getroffen. Bent u op de dag van het ongeval jonger dan 16 jaar verhogen wij dit bedrag met het bedrag dat voor de andere verzekerden in geval van overlijden gewaarborgd is.
Bent u op de dag van het ongeval 70 jaar of ouder, dan wordt de vergoeding tot de helft herleid. Bij het bepalen van de graad van ongeschiktheid gaan wij uit van de invaliditeitsgraden zoals opgegeven in de ‘Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de Graad van Invaliditeit’ en zonder rekening te houden met het uitgeoefende beroep. De graad van ongeschiktheid wordt vastgesteld bij consolidatie van de letsels maar ten laatste drie jaar na de datum van het ongeval.

Vergoeding in geval van overlijden
Indien u binnen de drie jaar na het ongeval overlijdt, betalen wij 5.000,00 EUR;
Kinderen die nog ten laste zijn en die door het ongeval als volle wees achterblijven, ontvangen een dubbele vergoeding.
De vergoeding wordt, in de volgorde hierna vermeld, betaald aan: de samenwonende echtgenoot; de kinderen, inclusief die opkomen bij plaatsvervulling voor een eerder overleden kind; de aangeduide testamentaire opvolger, zijn er meerdere testamentaire opvolgers en werd er niemand onder hen aangeduid als begunstigde dan wordt de vergoeding evenredig verdeeld; de wettige erfgenamen tot en met de derde graad.
Overlijdt u zonder begunstigden of is de overledene op de dag van het ongeval minderjarig of 70 jaar of ouder, dan betalen wij, in plaats van de vergoeding, de werkelijk gedragen begrafeniskosten tot een bedrag van 3.750,00 EUR aan de persoon die deze kosten heeft betaald. De vergoeding bij overlijden (begrafeniskosten inbegrepen) en de vergoeding in geval van blijvende ongeschiktheid kunnen niet worden gecumuleerd.

Uitsluitingen

Zijn uitgesloten:
– ongevallen waarop de arbeidsongevallenwetgeving van toepassing is;
– verergeringen van de gevolgen van een ongeval die te wijten zijn aan een ziekte of lichaamsgebrek die voor het ongeval reeds bestonden;ongevallen die gebeuren tijdens:

 • het gebruikmaken van luchtvaartuigen, maar u geniet wel waarborg als gewoon passagier aan boord van toestellen die van overheidswege toelating hebben voor het vervoer van personen;
 • de deelname aan of het oefenen voor snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden met motorrijtuigen of vaartuigen, trainingen inbegrepen;
 • winstgevende sportbeoefening, trainingen inbegrepen;
 • zelfdoding en de gevolgen van poging tot zelfdoding;
 • ongevallen opzettelijk veroorzaakt door een begunstigde;

- de zware fout van de begunstigde in de volgende gevallen:

 • ongevallen overkomen tijdens de vrijwillige blootstelling aan een uitzonderlijk en overbodig gevaar;
 • ongevallen te wijten aan dronkenschap of aan een gelijkaardige toestand door het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken ;
 • ongevallen overkomen tijdens het plegen van geweld op personen of tijdens het kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van goederen.

Voornoemde uitsluiting wordt niet toegepast in hoofde van een begunstigde die jonger is dan 16 jaar;
– (burger)oorlog of gelijkaardige feiten;
– kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralen, met uitzondering van de bestralingen die nodig zijn ingevolge een verzekerd lichamelijk ongeval;
– de rechtstreekse gevolgen in België van aardbevingen en vulkanische uitbarstingen.

Risicovolle activiteiten 

Ongevallen die gebeuren tijdens het beoefenen van volgende activiteiten zijn enkel verzekerd indien u dit risico hebt laten verzekeren en hiervoor premie betaald hebt:
– speleologie, alpinisme, diepzeeduiken, deltavliegen, valschermspringen en alle wintersporten;
– gebruik van motorfietsen van meer dan 125 cc.

Vaststelling van de gevolgen van het ongeval
U hebt het recht om u, op eigen kosten, te laten bijstaan door een vrij gekozen geneesheer voor de vaststelling van de gevolgen van het ongeval.
Bij overlijden mogen wij een autopsie eisen of aan de geneesheer van de overledene een verklaring vragen omtrent de doodsoorzaak indien dat nodig is voor het verlenen van de verzekeringswaarborg.
Bij een meningsverschil tussen de geneesheren van beide partijen wordt in onderling akkoord een derde geneesheer aangesteld, die beslist. De kosten en het ereloon van deze derde geneesheer worden door de partijen, elk voor de helft, gedragen. In plaats van voornoemde procedure kunnen de partijen de aanstelling van de derde geneesheer en/of de beslechting van het meningsverschil ook overlaten aan de bevoegde rechtbank.

Subrogatie en verhaal
Wij treden tot beloop van onze uitgaven voor de begrafeniskosten in uw rechten of in de rechten van de begunstigde tegen de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval.
Behoudens in geval van kwaad opzet, oefenen wij geen verhaal uit tegen een verzekerde in de zin van deze polis, zijn gezinsleden en bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, noch op zijn gasten of zijn huispersoneel.
Deze afstand van verhaal geldt niet als deze schade daadwerkelijk kan afgewenteld worden op een aansprakelijkheidsverzekering.

Verplichte vergoeding
voor zwakke weggebruikers
Deze verzekering geldt niet voor de kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten alsook voor de begrafeniskosten die verschuldigd zijn op basis van de vergoedingsregeling voor bepaalde verkeersslachtoffers zoals voetgangers, fietsers en passagiers (art. 29 bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen).
Wij zijn bereid om voornoemde kosten bij wijze van voorschot te betalen als u akkoord bent om de vordering tot betaling aan ons af te staan of om ons de kosten terug te betalen zodra u ze ontvangt.

D VERZEKERING VAN DE KOSTEN VAN ANNULATIE
De verzekerden zijn de opgegeven deelnemers aan de reizen.
Omschrijving van de verzekering
Ten belope van 5.000,00 EUR per deelnemer, vergoeden wij de huur- en reservatiegelden die niet gerecupereerd kunnen worden als u niet op reis kunt vertrekken of als u uw reis voortijdig moet af- of onderbreken wegens één van de volgende gevallen van overmacht:
– u wordt ziek, heeft een ongeval of overlijdt; de ziekte of het ongeval moet voldoende ernstig zijn waardoor het medisch niet verantwoord is om te reizen
– overlijden of levensgevaar van een gezinslid dat niet meereist of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uzelf of van uw samenwonende partner;
– verwikkelingen bij uw zwangerschap tot en met de zesde maand;
– u wordt opgeroepen voor een orgaan- of beenmergtransplantatie;
– vernieling of zeer ernstige beschadiging van uw woning of van uw bedrijfsgebouw;
– overlijden van een onmisbare vennoot in uw bedrijf of van de plaatsvervanger in uw beroep of op uw bedrijf;
– het onvrijwillige verlies van uw voltijdse betrekking;
– u of uw samenwonende partner wordt opgeroepen :
- voor een humanitaire of militaire missie
- om tijdens uw reis te zetelen als jurylid of persoonlijk te verschijnen als getuige voor de rechtbank
- om de officiële adoptie te regelen van een kind

en in zover u hiervan niet op de hoogte was bij het boeken van uw reis
– indien u, om medische redenen, niet de nodige inentingen kan krijgen voor de geplande reis;
Het volstaat dat een opgesomde overmachtssituatie zich voordoet in hoofde van een verzekerde om eveneens de reis te annuleren van de andere verzekerde personen die vermeld zijn op uw bestelbon/aansluitingsformulier en bijzondere voorwaarden. Het is wel vereist dat de gebeurtenis die aanleiding geeft tot annulatie onvoorzienbaar was.
U moet bij annulatie altijd de organisator van het vervoer, het reisbureau, het hotel, de verhuurder van het vakantieverblijf enz. zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 3 weken na diagnose of kennisname verwittigen. Indien de annulatie gebeurt na deze termijn van 21 dagen, zal de verhoogde annuleringskost niet vergoed worden. Indien de andere verzekerde personen, vermeld op de bestelbon of verzekerde personen die gelinkt zijn via een andere bestelbon, toch deelnemen aan de reis, zullen de extra kosten die uit de annulering voortvloeien, tot max. 2.500,00 euro per verzekerde persoon vergoed worden.

Uitsluitingen
Wij verlenen geen tussenkomst voor :
– gebeurtenissen die u kende toen u de reis boekte en waardoor de annulering niet meer als onverwacht kan worden beschouwd;
– verergering van reeds bestaande aandoeningen, tenzij deze verergering is opgetreden als een onverwachte en niet te voorziene complicatie;
– depressie of een andere geestesziekte, tenzij de betrokkene hiervoor werd opgenomen in een instelling of ziekenhuis;
– voor gebeurtenissen die te wijten zijn aan:

 • uw opzet;
 • oorlogsfeiten of oproer;
 • kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen.

Verhaal
Wij kunnen de uitgekeerde vergoeding verhalen op de personen die aansprakelijk zijn voor het schadegeval. Wij doen echter afstand van verhaal op uzelf en uw bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, uw echtgenoot, de bij u inwonende personen, uw gasten en uw huispersoneel. De afstand van verhaal geldt niet in de mate dat de aansprakelijke persoon de schade daadwerkelijk kan afwentelen op een aansprakelijkheidsverzekering en in het geval van opzet.

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDINGEN

Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
KBC Verzekeringen vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. We streven ernaar (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Uitgebreide informatie vindt u in onze privacyverklaring. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken over u als (prospect- of kandidaat-) verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde.
Om deze privacyverklaring actueel te kunnen houden, is geopteerd om deze aan te bieden via onze website (www.kbc.be/privacy). U kunt ook een papieren versie bekomen bij een KBC-verzekeringstussenpersoon of een KBC-bankkantoor.We raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen, omdat ze betrekking heeft op uw rechten en wettelijke verplichtingen. De cliëntenrelatie met ons heeft als gevolg dat vermoed wordt dat u de toestemming gaf, voor zoveel als nodig, voor alle verwerkingen in deze privacyverklaring, inclusief verwerkingen met het oog op direct marketing (benadering op uw maat). Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, dan raden we u aan om de nodige stappen te ondernemen, bijvoorbeeld door dat kenbaar te maken via de voorziene kanalen.

Zeg neen tegen fraude
Om de solidariteit tussen de verzekerden te behouden en onnodige premieverhogingen te vermijden, treden wij actief op tegen fraude. Verzekeringsfraude is een misdrijf en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Klachtenregeling
Als u een klacht hebt over deze verzekering, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be.
Komt u nog niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as, die optreedt voor de volledige sector.
U behoudt evenwel het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Toepasselijk recht
Deze polis wordt beheerst door het Belgisch

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze voorwaarden gelden voor alle verzekeringen van deze polis.

Begin, duur en einde van de verzekeringen
De verzekeringen beginnen op de datum die op de bestelbon/aansluitingsformulier is opgegeven als begindatum van de reis.
De verzekeringen gelden voor de duur die vermeld is op de bestelbon/aansluitingsformulier. De duur moet de heenreis, het verblijf ter plaatse en de terugreis omvatten. De verzekeringen eindigen om 24 uur op de datum die op het boekingsformulier als einddatum van de reis is aangeduid. De verzekering van de kosten van annulatie geldt vanaf de boekingsdatum van de reis.

Opzegging
Indien de duur van de verzekeringen ten minste 30 dagen bedraagt, hebt u het recht om de polis op te zeggen, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik van kennisgeving. U moet deze opzegging doen binnen 14 dagen nadat wij de vooraf getekende polis hebben ontvangen. Ook kunnen wij binnen dezelfde termijn de polis opzeggen, met uitwerking 8 dagen na kennisgeving ervan.

Aangifte van schadegevallen
Iedere gebeurtenis waarvoor verzekering ingeroepen wordt, moet binnen de 10 dagen aangegeven worden. De aangifte bevat alle nuttige inlichtingen over de omstandigheden en over de aard en de omvang van de schade en wordt eventueel gestaafd door een medisch getuigschrift.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken die betrekking hebben op de gebeurtenis, worden aan ons overgemaakt binnen 3 dagen na ontvangst. Bij diefstal moet u onmiddellijk klacht indienen bij de bevoegde overheid.
Deze bepalingen doen geen afbreuk aan hetgeen bepaald is voor het aanvragen van tussenkomst in de verzekering Reisbijstand (zie Gemeenschappelijke bepalingen).

RAADGEVINGEN BIJ EEN SCHADEGEVAL

Indien u tijdens uw reis geconfronteerd wordt met een schadegeval dient u het volgende te doen :
Ter plaatse:
De nodige inlichtingen noteren.
U neemt zo snel mogelijk contact op met de reisleider of hostess van Carolus Reizen die u de nodige documenten zal bezorgen.
U dient:
– bij kwetsuren of ziekte de voorschriften van uw ziekenfonds op te volgen.
– bij een auto-ongeval waarbij een andere partij betrokken is, het blauwe Europese aanrijdingsformulier samen met die andere partij in te vullen.
Elke partij kan dit trouwens doen in de taal van haar keuze.
– wanneer er bij dergelijk ongeval geen eensgezindheid is tussen u en de andere partij over het gebeuren, is het nuttig de plaatselijke overheid er bij te betrekken.
– bij diefstal,van zodra u er kennis van kreeg, klacht in te dienen bij de plaatselijke overheid.

Achteraf:
U bezorgt dit schadeaangifteformulier zo snel mogelijk aan KBC Verzekeringen of aan de tussenpersoon zelf die dan wel het nodige zal doen.
Om elke vertraging te voorkomen, is het nuttig dat u reeds de nodige bewijsstukken om uw schade aan te tonen verzamelt en deze bij de aangifte voegt.

BIJSTANDSCENTRALE KBC 24+
De bijstandscentrale van KBC 24+ is steeds te bereiken op onderstaande nummers :
Telefoon : 003216/24.24.24 vanuit het buitenland
Telefoon : 0800/964.64 vanuit het binnenland
Telefax : 016/24.60.24

Enkele tips
Bel liefst niet vanuit een telefooncel, als de verbinding verbroken wordt kunnen wij u niet meer bereiken.
Vermeld bij uw oproep steeds duidelijk :
- uw naam, voornaam en adres in België
- telefoonnummer en adres van de plaats waar wij u opnieuw kunnen bereiken.
Heeft u medische bijstand nodig ? Raadpleeg eerst een dokter.
Als u of die dokter naar ons belt, hou dan volgende bijkomende gegevens klaar :
- naam, leeftijd en adres (in België) van de zieke of gewonde
- telefoonnummer en adres van de plaats waar deze zich bevindt
- aard van de ziekte of letsels
- naam en telefoonnummer van de behandelende dokter
- naam, adres en telefoonnummer van de huisdokter

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij :
BeMo Verzekeringen BVBA
Tav Ineke Willems
Nieuwstraat 61
2400 MOL
FSMA nr.30537
Tel. 014/34.63.39
Fax 014/34.63.30
ineke.willems@verz.kbc.be